Ψαλμοί, αναθεματισμοί κατά των Ελλήνων

Κάθε Φεβρουάριο, με ιδιαίτερη λαμπρότητα και με σύσσωμη κατ’ έθιμο τη συμμετοχή της πολιτικής, στρατιωτικής και “πνευματικής” ηγεσίας του Ελληνικού και του Κυπριακού Κράτους, εορτάζεται κάθε χρόνο, η Κυριακή της Ορθοδοξίας. Κατά τη διάρκεια λοιπόν, της τελετής αυτής καθυβρίζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία το Έθνος των Ελλήνων.

«Κυριακή της Ορθοδοξίας» σημαίνει ανανέωση του αναθέματος κατά της Ελλάδος. Αναθεματισμοί, κατά τους οποίους ουδείς εκ των πολιτικών ταγών διαμαρτυρήθηκε ποτέ. Αντιθέτως, πάντα όλοι κρύβονται πίσω από δικαιολογίες (ότι τότε «Έλληνας σήμαινε ειδωλολάτρης», λες και τα τάματα στις ουδόλως θαυματουργές εικόνες, κάρες κ.α. δεν είναι ειδωλολατρεία)

Ακόμα χειρότερα αν οι αναθεματισμοί αναφέρονται σε ειδωλολάτρες, γιατί ενώ μεν αυτοί καθ’ αυτοί οι αρχαίοι έλληνες έχουν πλέον εκλείψει, υπάρχουν σήμερα άνθρωποί οι οποίοι αναβιώνουν την αρχαιοελληνική θρησκεία / ειδωλολατρία, και έχουν συναγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα να το κάνουν αυτό.

Από το 787 μ.Χ. αφ’ ότου η Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος της Νικαίας, υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη Ταρασίου, διατύπωσε τα κείμενα του Συνοδικού και τα καθιέρωσε ως μέρος της επίσημης ακολουθίας, ψάλλονται σε όλες τις ορθόδοξες εκκλησίες επτά αφορισμοί & αναθεματισμοί κατά των Ελλήνων και του Ελληνικού πολιτισμού, καθώς κι ένα υβριστικό τροπάριο κι ένας υβριστικός μακαρισμός, ενώ το χριστεπώνυμο πλήρωμα όρθιο, επαναλαμβάνει τρις: Ανάθεμα, ανάθεμα, ανάθεμα!

Στους αφορισμούς παρευρίσκονται κατ’ έθιμον η Πολιτική, στρατιωτική και πνευματική ηγεσία του Ελληνικού Κράτους από της ιδρύσεώς του έως σήμερα.

Τα κείμενα που περιέχουν τους αναθεματισμούς

Τα απαράδεκτα αυτά κείμενα με τους που επί 1230 χρόνια ψάλλονται στις χριστιανικές εκκλησίες, έχουν ως εξής:

1ος Αναθεματισμός

Αρχικό κείμενο

“Έτι, τοις φρονούσι και λέγουσι κτιστήν είναι πάσαν φυσικήν δύναμιν και ενέργειαν της τρισυπόστατου θεότητος, ως κτιστήν εκ τούτου πάντως και αυτήν την θείαν ονσίαν αναγκαξομένοις δοξάζειν. Κτιστή γαρ κατά τους Αγίους ενέργεια, κτιστήν δηλώσει και φύσιν άκτιστον δέ, άκτιστον χαρακτηρίζει ουσίαν. Καντεύθεν ήδη κινδυνεύουσι εις θείαν παντελή περιπίπτειν, και την ελληνικήν μυθολογίαν και την των κτισμάτων λατρείαν, τη καθαρά και αμώμω των χριστιανών πίστει προστριβομένοις, μη ομολογοϋσι δε κατά τας αγίας θεοπνεύστους θεολογίας, και το της Εκκλησίας ευσεβές φρόνημα, άκτιστον είναι πάσαν φυσικήν δύναμιν και ενέργειαν της τρισυ­πόστατου θεότητος ανάθεμα τρις”. Δηλαδή ανάθεμα τρεις φορές στους Ορφέα, Θαλή, Αναξίμανδρο, Αναξιμένη, Πυθαγόρα, Ξενοφάνη, Παρμενίδη, Ζήνωνα, Εμπεδοκλή, Ήράκλειτο, Αναξαγόρα, Δημόκριτο, Σωκράτη, Πλάτωνα κ.α..

Μετάφραση

Σε όσους ακόμη φρονούν και λένε ότι κάθε φυσική δύναμη και ενέργεια της τρισυπόστατης Θεότητας είναι εκ των υστέρων δημιουργημένη, αναγκάζονται ως εκ τούτου να δεχτούν ότι θεία ουσία είναι χωρίς άλλο εκ των υστέρων δημιουργημένη· γιατί αν εκ των υστέρων δημιουργημένη ενέργεια κατά τους Αγίους, θα φανερώσει ότι είναι εκ των υστέρων δημιουργημένη και η φύση. Αυτή όμως είναι άκτιστη, θα τη χαρακτηρίσει κανείς άκτιστη ουσία και εξ αυτού του λόγου και όσοι ζουν με την καθαρή και αμόλυντη χριστιανική πίστη κινδυνεύουν να περιπέσουν σε πλήρη αθεΐα και να δεχτούν την ελληνική μυθολογία και τη λατρεία των δημιουργημάτων. Σε όσους άρα δεν ομολογούν, σύμφωνα με τις θεόπνευστες θεολογικές ερμηνείες των Αγίων και το ευσεβές φρόνημα της Εκκλησίας, ότι είναι άκτιστη κάθε φυσική δύναμη και ενέργεια της τρισυπόστατης Θεότητας, ΑΝΑΘΕΜΑ ΑΝΑΘΕΜΑ ΑΝΑΘΕΜΑ.

2ος Αναθεματισμός

Αρχικό κείμενο

“Τοις τα ελληνικά διεξιούσι μαθήματα, και μη δια παίδευσιν μόνον ταύτα παιδευομένοις, αλλά και ταις δόξαις αυτών ταις ματαίαις επομένοις, και ως αληθέσι πιστεύουσι και ούτως αυταίς ως το βέβαιον εχούσαις εγκειμένοις, ώστε έτερους ποτέ μεν λάθρα, ποτέ δε φανερώς ενάγειν αυταϊς και διδάσκειν ανενδοιάστως ανάθεμα τρίς”..

Μετάφραση

Σε όσους αποδέχονται τις διδασκαλίες των ΕΛΛΗΝΩΝ και δεν τις σπουδάζουν μόνο για μόρφωση, αλλά ακολουθούν και τις ιδέες τους τις μάταιες και τις πιστεύουν ως αληθινές, και μάλιστα ωσάν αυτές να περιέχουν τη βεβαιότητα, και επιμένουν να παρασύρουν σ’ αυτές άλλοτε κρυφά και άλλοτε φανερά και να τις διδάσκουν χωρίς κανέναν ενδοιασμό, ΑΝΑΘΕΜΑ ΑΝΑΘΕΜΑ ΑΝΑΘΕΜΑ

3ος Αναθεματισμός

Αρχικό κείμενο

“Τοις μετά των άλλων μυθικών πλασμάτων, αφ’ εαυτών και την καθ’ ημάς κλίσιν μεταπλάττουσι, και τας πλατωνικάς ιδέας ως αληθείς δεχομένοις και ως αυθυπόστατο την ύλην παρά των ιδίων μορφούσθαι λέγουσι, και προφανώς διαβάλλουσι το αυτεξούσιον τον Δημιουργού, τον από του μη όντος εις το είναι παραγαγόντος τα πάντα, και ως ποιητού πάσιν αρχήν και τέλος επιτιθέντος εξ-ουσιαστικώς και δεσποτικώς ανάθεμα τρίς.”.

Μετάφραση

Σε όσους με δική τους πρωτοβουλία, μαζί με τα άλλα μυθικά πλάσματα, διαστρεβλώνουν τα της δημιουργίας του ανθρώπου και δέχονται ως αληθινές τις πλατωνικές ιδέες και ισχυρίζονται ότι οι ίδιοι από μόνοι τους διαμορφώνουν άποψη και προφανώς αμφισβητούν την απόλυτη εξουσία του Δημιουργού, ο οποίος από την ανυπαρξία έφερε στην ύπαρξη τα πάντα και ως Ποιητής έθεσε σε όλα αρχή και τέλος με τη δύναμη του εξουσιαστή και δεσπότη, ΑΝΑΘΕΜΑ ΑΝΑΘΕΜΑ ΑΝΑΘΕΜΑ

4ος Αναθεματισμός

Αρχικό Κείμενο

“Τοις δεχομένοις, και παραδίδουσι τα μάταια και ελληνικά ρήματα, ότι τε προύπαρξις εστί των ψυχών, και ουκ εκ τον μη όντος τα πάντα εγένετο, και παρήχθησαν, ότι τέλος εστί της κολάσεως η αποκατάστασις αύθις της κτίσεως, και των ανθρωπίνων πραγμάτων, και διά των τοιούτων λόγων την βασιλείαν των ουρανών λυομένην πάντως, και παράγουσαν εισάγουσιν, ην αιωνίαν και ακατάλυτον αυτός τε ό Χριστός και Θεός ημών εδίδαξε, και παρέδοτο και διά πάσης της Παλαιάς και Νέας Γραφής ημείς παρελάβομεν οτι και η κόλασις ατελεύτητος και ή βασιλεία αΐδιος, διά δε των τοιούτων λό­γων εαυτούς τε απολλύουσι, και ετέροις αιωνίας καταδίκης προξένοις γινομένοις ανάθεμα τρίς”..

Μετάφραση

Σε όσους δέχονται και διαδίδουν τις μάταιες αντιλήψεις των ΕΛΛΗΝΩΝ, και ότι οι ψυχές προϋπήρχαν και ότι δεν προήλθαν ούτε προέκυψαν από την ανυπαρξία τα πάντα και ότι ήρθε το τέλος της κολάσεως από τη στιγμή που δημιουργήθηκε και η κτίση και το ανθρώπινο είδος, και διαδίδουν με τέτοια λόγια ότι η Βασιλεία των Ουρανών έχει τελείως καταργηθεί και εκλείψει, την οποία και ο ίδιος ο Χριστός και Θεός μας δίδαξε ως αιώνια και ακατάλυτη, παρέδωσε και εμείς από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη παραλάβαμε ότι και η Κόλαση είναι ατέλειωτη και η Βασιλεία παντοτινή, καταστρέφουν με τέτοια λόγια και τους εαυτούς τους και προξενούν σε άλλους αιώνια καταδίκη, ΑΝΑΘΕΜΑ ΑΝΑΘΕΜΑ ΑΝΑΘΕΜΑ

5ος Αναθεματισμός

Αρχικό Κείμενο

“Τοις ευσεβείς μεν επαγγελλομένοις τα των Ελλήνων δε δυσσεβή δόγ­ματα τη ορθοδόξω και καθολική εκκλησία περί τε ψυχών ανθρωπίνων, και ουρανού και γης, και των άλλων κτισμάτων αναιδώς ή μάλλον ασεβώς επεισάγουσιν ανάθεμα τρίς”..

Μετάφραση

Σε όσους παριστάνουν τους ευσεβείς, ενώ, την ίδια στιγμή, εισάγουν με θράσος ή πολύ περισσότερο με ασέβεια στην Ορθόδοξη και Καθολική Εκκλησία τις ασεβείς δοξασίες των ΕΛΛΗΝΩΝ και για τις ανθρώπινες ψυχές και για τον ουρανό και τη γη και για τα άλλα κτίσματα, ΑΝΑΘΕΜΑ ΑΝΑΘΕΜΑ ΑΝΑΘΕΜΑ

6ος Αναθεματισμός

Αρχικό Κείμενο

“Tοις την μωράν των έξωθεν (Ελλήνων) φιλοσόφων λεγομένην σοφίαν προτιμώσι, και τοις καθηγηταίς αυτών επομένοις, και τας τε με­τεμψυχώσεις των ανθρωπίνων ψυχών, η και ομοίως τοις αλόγοις ζώοις ταύ­τας απόλλυσθαι, και εις το μηδέν χωρείν δεχομένοις και δια τούτο ανάστασιν, και κρίσιν, και την τελευταίαν των βεβιωμένων ανταπόδοσιν αθετούσιν ανάθεμα τρίς”..

Μετάφραση

Σε όσους προτιμούν τη λεγόμενη σοφία των εκτός χριστιανισμού Ελλήνων την ανόητη και ακολουθούν τους δασκάλους τους και δέχονται ότι υπάρχει μετεμψύχωση ή ότι οι ανθρώπινες ψυχές χάνονται όπως τα άλογα ζώα και ξεπέφτουν στην ανυπαρξία και εξαιτίας αυτών των ιδεών τους αθετούν την ανάσταση, την κρίση [κατά τη δευτέρα παρουσία] και την τελική ανταπόδοση σύμφωνα με όσα έπραξε στη ζωή του ο καθένας, ΑΝΑΘΕΜΑ ΑΝΑΘΕΜΑ ΑΝΑΘΕΜΑ

7ος Αναθεματισμός

Αρχικό Κείμενο

“Τοις λέγουσιν ότι οι των Ελλήνων σοφοί και πρώτοι των αιρεσιαρχών, οι παρά των επτά αγίων και καθολικών συνόδων, και παρά πάντων των εν Ορθοδοξία λαμψάντων πατέρων αναθέματι καθυποβληθέντας, ως αλλό­τριοι της καθολικής εκκλησίας δια την εν λόγοις αυτών κίβδηλον και ρυπαράν περιουσίαν κρείττονες εισι κατά πολύ, και ενταύθα και εν τη μελλούση κρίσει, και των ευσεβών μεν και ορθοδόξων ανδρών, άλλως δε κατά πά­θος ανθρώπινον ή αγνόημα πλημμελησάντων ανάθεμα τρίς”..

Μετάφραση

Σε όσους λένε ότι είναι καλύτεροι κατά πολύ οι σοφοί των ΕΛΛΗΝΩΝ και οι πρωτοστάτες στις αιρέσεις, στους οποίους οι επτά άγιες και Καθολικές Σύνοδοι και όλοι οι Πατέρες που έλαμψαν μέσα στην Ορθοδοξία τους επέβαλαν ανάθεμα, ως ξένους στην Καθολική Εκκλησία, καθώς πλεόνασαν τα ψεύτικα και βρόμικα λόγια τους και εδώ και στη μέλλουσα κρίση, και σε κείνους που είναι ευσεβείς και ορθόδοξοι αλλά αμάρτησαν από ανθρώπινο πάθος ή από άγνοια, ΑΝΑΘΕΜΑ ΑΝΑΘΕΜΑ ΑΝΑΘΕΜΑ

Από την “Παρακλητική” λαμβάνεται επίσης ένα ανθελληνικό τροπάριο και ένας μακαρισμός..

Το Τροπάριο: “Ναούς ειδώλων (=Ελληνικούς) καθείλετε αθλούντες, και εαυτούς της Τριά­δος θείους ναούς εδομήσασθε, αθλοφόροι κυρίου αγγέλων συνόμιλοι”..

Ο Μακαρισμός: “Οι καλάμω του Σταυρού, εκ του βυθού της αγνωσίας τους λαούς αναγαγόντες Απόστολοι, την των Ελλήνων πλάνην απεμειώσατε από της γης, απλα­νείς σωτήρες γενόμενοι των πιστών, αληθώς όθεν μακαρίζεσθε”..

Το Ελληνικό Έθνος προϋπήρξε ιστορικά και πολιτιστικά του Χριστιανισμού. Η σημερινή κρίση της ελληνικής ταυτότητας αντικατοπτρίζεται στην πάλη μεταξύ των Ελλήνων και του εβραιοχριστιανικού σκοταδισμού..

Οι εξ Ανατολών ψευτοηθικολόγοι, είναι αυτοί που επέβαλαν δια πυρός και σιδήρου στους Έλληνες τον ψυχοπνευματικό ακρωτηριασμό. Το φάρμακο για να αντιστραφεί η πορεία αυτή, είναι η γνώση της ιστορίας.

Ο Ελληνισμός βογγάει σήμερα κάτω από την ταφόπλακα των 1.700 χρόνων που του επεβλήθη. Είναι τραγικό το φαινόμενο της σημερινής ελλαδικής εξουσίας με τους τρόπους ελέγχου των απόψεων και σκέψεων των Ρωμιών, Γραικύλων, Ραγιάδων και Γκιαούρηδων. Δυστυχώς αυτοί έχασαν την ικανότητα να νιώθουν και να αντιλαμβάνονται την αλή­θεια, διότι τα Μέσα Μαζικής Αποβλάκωσης τους κρατούν στην αμάθεια, στηρίζοντας το σύστημα..

Ο μόνος που έχει αντιδράσει ιστορικά: Ο Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας κ. Kωστής Στεφανόπουλος

Ο Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας κ. Kωστής Στεφανόπουλος εξέφρασε τη θέση, ότι:

«oι αναθεµατισµοί κ.λπ. κατά των Ελλήνων», πoυ ψάλλoνται κάθε χρόνo στις ορθόδoξες εκκλησίες την Kυριακή της Oρθoδoξίας, «πρέπει να παραλείπονται».

H ιστoρική – εθνική αυτή τoπoθέτηση τoυ κ. Kωστή Στεφανόπoυλoυ απoτελεί την πρώτη και μοναδική αντίδραση της ηγεσίας τoυ Eλληνισµoύ μετά από 1215 χρόνια,

“Να πάυσουν οι Αναθεματισμοί “ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΣ

Το ιστορικό της εκφράσεως της ιστορικής αυτής μεταστροφής της ηγεσίας του Ελληνισμού έχει ως εξής: Το περιοδικό «Δαυλός» εδημοσίευσε με ιδιαίτερη προβολή στο τεύχος του Σεπτεμβρίου 2000 και με διαφημηστική καμπάνια στα Μ.Μ.Ε. τα κείμενα των επτά αναθεματισμών και των δύο ανθελληνικών τροπαρίων.

Ο αναγνώστης του «Δαυλού» στη Γερμανία δρ πολιτικός μηχανικός Γεώργιος Χατζηθεοδώρου, υφηγητής στο Πολυτεχνείο του Άαχεν, απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην οποία περιέλαβε τα κείμενα που δημοσιεύσαμε και χαρακτήριζε «τραγικό το φαινόμενο της σημερινής Ελλαδικής Εξουσίας με τους τρόπους ελέγχου των απόψεων και σκέψεων των Ρωμιών, Γραικύλων, Ραγιάδων και Γκιαούρηδων».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απήντησε στον Δρ Γ. Χατζηθεοδώρου με την σύντομη αλλά μεγίστης ιστορικής και εθνικής σημασίας επιστολή, την οποία ο εν λόγω αναγνώστης κοινοποίησε στον «Δαυλό».

Ορισμένα ακόμα μερικά εχθρικά για τους Έλληνες κείμενα της σημερινής Ορθόδοξης εκκλησίας.

Α] Ακάθιστος ύμνος
Χαῖρε, φιλοσόφους ἀσόφους δεικνύουσα,
χαῖρε, τεχνολόγους ἀλόγους ἐλέγχουσα.
Χαῖρε, ὅτὶ ἐμωράνθησαν οἱ δεινοὶ συζητηταί,
χαῖρε, ὅτι ἐμαράνθησαν οἱ τῶν μύθων ποιηταί.
Χαῖρε, τῶν Ἀθηναίων τὰς πλοκὰς διασπῶσα,

Β] Στην «Παρακλητική» υπάρχουν ένα τροπάριο και ένας μακαρισμός.
Τροπάριο:  Ναούς ειδώλων καθείλετε αθλούντες, και εαυτούς της Τριάδος θείους ναούς εδομήσασθε, αθλοφόροι κυρίου αγγέλων συνόμιλοι.
Μακαρισμός:  Οι καλάμω του Σταυρού, εκ του βυθού της αγνωσίας τους λαούς αναγαγόντες Απόστολοι, την των Ελλήνων πλάνην απεμειώσατε από της γης, απλανείς σωτήρες γενόμενοι των πιστών, αληθώς όθεν μακαρίζεσθε.

Μια από τις ελληνικές αξίες είναι αυτή του διαλόγου. Αυτής της αξίας που γεννήθηκε μέσα από τα σπλάχνα της ελληνικής Πόλης από ελεύθερους ανθρώπους. Αυτής που μέσα από μιας υγιούς αντιπαράθεσης ιδεών και σκέψεων, έχοντας πάντοτε όχημα τον λόγο, διερευνά τα όρια του επιστητού και του κόσμου.

Πηγές: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]